Digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai

Digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai

Programmas mērķis ir attīstīt izglītojamu digitālo kompetenci, kas veicina digitālo rīku efektīvu izmantošanu darba procesu organizēšanā ar izglītību saistītam personām dažādās pakalpojumu sniegšanas sfērās. Kurss sniegs zināšanas par informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējam datu apstrādes un analīzes sfēras, teksta apstrādes jomā, dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā, tīmekļa resursu izmantošanā un veicinās digitālo tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā gan klātienē gan tiešsaistē.

Programmas stundu skaits - 160 stundas

Teorija: 67 stundas (no kurām 42 stundas ir neklātiene).. Praktiskie darbi: 89 stundas (no kurām 66 stundas ir neklātiene).

Mācību maksa vienam dalībniekam

Mācību maksa par mācību periodu ir 512,00 EUR. Izmantojot VIAA projekta “Mācības pieaugušajiem” sniegto līdzfinansējumu 90% (460,80 EUR) sedz no Projekta finanšu līdzekļiem, 10% 51,20 EUR sedz nodarbinātais.

Izglītības programmas īstenošanas periods

Nodarbības notiek vienu (trešdienās) vai divas (pirmdiena – ceturtdiena vai otrdiena – piektdiena) reizes nedēļā vakaros. Provizoriskais nodarbību laiks 18:00 – 21:00 (4 akadēmiskās stundas). Izglītības programmas īstenošanas periods 8 nedēļas.

Sasniedzamais digitālo kompetenču līmenis

Digitālo kompetenču (DigComp 2.1) nepieciešamais izglītojama līmenis porgrammas apgūšanai - Augstāks līmenis 4 - Spēja pielietot meklējumus, lai iegūtu datus, informāciju un saturu digitālajā vidē, demonstrēt, kā piekļūt šiem datiem, informācijai un saturam, un naviģēt starp tiem. Spēja patstāvīgi lietot un izprast darba procesa organizēšanai nepieciešamas lietotnes.

MĀCĪBU PROGRAMMA

Mācību priekšmeti

Pārbaudījuma veids

Stundu skaits

Klātiene

(kontaktstundas)

Neklātiene, t.sk., e-vidē

Kopā

Teorija

Praktiskās mācības

Teorija

Praktiskās mācības

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Profesionālie mācību priekšmeti

Informācijas iegūšana un uzglabāšana

Ieskaite

4

1

6

5

16

Teksta apstrāde digitālajā vidē

Ieskaite

9

5

12

24

50

Datu apstrāde digitālajā vidē

Ieskaite

7

12

14

26

59

Digitālas prasmes darba organizēšana

Ieskaite

5

5

12

11

33

Noslēguma pārbaudījums

Eksāmens

2

-

-

-

2

Kopā

27

23

44

66

160

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Pēc programmas apgūšanas izglītojamais:

  • Apgūs iemaņas darbam ar informācijas tehnoloģijas rīkiem ikdienas darba organizēšanai. 
  • Pratīs izmantot digitālos rīkus vides pielāgošanai. 
  • Apgūs teksta apstrādes iespējas, izmantojot teksta redaktorus.
  • Apgūs datu apstrādes un analīzes iespējas, izmantojot izklājlapas redaktorus.
  • Apgūs informācijas uzglabāšanas veidus un tehnoloģiskus risinājumus.
  • Apgūs programmatūras instalēšanas un vadības vispārīgas metodes.
  • Pārzinās personisko datu un privātuma aizsardzību.