AutoCad (projektēšanā un ražošanā)

AutoCad (projektēšanā un ražošanā)

Programmas mērķis ir sniegt izglītojamajiem teorētiskas zināšanas par projektēšanas pamatiem, rasēšanas principiem un AutoCad programmas darbarīkiem. Veicināt praktisko iemaņu apguvi darbam ar projektēšanas programmu AutoCad, apstrādājot objektus gan plaknēs, gan 3D projekcijās.

Programmas stundu skaits - 160 stundas

Teorija: 54 stundas (no kurām 33 stundas ir neklātiene).. Praktiskie darbi: 102 stundas (no kurām 63 stundas ir neklātiene).

Mācību maksa vienam dalībniekam

Kopējā mācību maksa ir 512,00 EUR. Izmantojot VIAA projekta “Mācības pieaugušajiem” sniegto līdzfinansējumu, 90% (460,80 EUR) tiek segti no projekta finanšu līdzekļiem un 10% (51,20 EUR) sedz pats nodarbinātais.

Izglītības programmas īstenošanas periods

Nodarbības notiek vienu (trešdienās) vai divas (pirmdienās, ceturtdienās vai otrdienās, piektdienās) reizes nedēļā. Provizoriskais nodarbību laiks 18.00 – 21.00 (4 akadēmiskās stundas). Izglītības programmas īstenošanas periods 6 - 8 nedēļas.

Sasniedzamais digitālo kompetenču līmenis

Pēc programmas apgūšanas izglītojamais sasniedz digitālās kompetences (DigComp 2.1) 4. līmeni: spēj organizēt datu, informācijas un satura meklēšanu digitālajā vidē; uzrādīt to, kā piekļūt šiem datiem, informācijai un saturam, un navigēt starp tiem; organizēt personīgos meklēšanas paņēmienus.

MĀCĪBU PROGRAMMA

Mācību priekšmeti

Pārbaudījuma veids

Stundu skaits

Klātiene

(kontaktstundas)

Neklātiene, t.sk., e-vidē

Kopā

Teorija

Praktiskās mācības

Teorija

Praktiskās mācības

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Profesionālie mācību priekšmeti

Vispārējās ziņas par projektēšanu plaknē. Rasēšanas pamatprincipi.

Ieskaite

3

4

4

5

16

AutoCAD plaknes grafikā

Ieskaite

10

15

17

38

80

Telpisko objektu projektēšana AutoCAD vidē

Ieskaite

8

20

14

20

62

Noslēguma pārbaudījums

Eksāmens

2

-

-

-

2

Kopā

23

39

35

63

160

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Pēc programmas apgūšanas izglītojamais:

  • Pratīs izmantot visas rasēšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas praktisko iemaņu realizēšanai darbam ar projektēšanas programmatūrām;
  • Pārzinās būtiskākās un nepieciešamākās AutoCAD komandas plaknes grafikā; 
  • Pārzinās 3D modeļu veidošanu un rediģēšanu, perspektīvu, šķērsgriezumu un  darba rasējumu veidošanu, materiālu izmantošanu un objektu renderēšanu.