List of active policies

Name Type User consent
Privātuma politika Privacy policy All users

Summary

PRIVĀTUMA POLITIKA

“Digitālo prasmju centra” privātuma politika

Šajā Privātuma politikā SIA “Steam Education”, reģ.Nr. 41203066237 Profesionālās tālākizglītības centrs “Digitālo prasmju centrs”reģ.Nr. 3361802380 (turpmāk PTC “DPC”), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā PTC “DPC” veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā PTC “DPC” rīcībā esošos Jūsu personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot PTC “DPC” sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar PTC “DPC” sniegtajiem pakalpojumiem,  tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kā PTC “DPC” vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā PTC “DPC” apstrādā Jūsu personas datus.

 


Full policy

PRIVĀTUMA POLITIKA

“Digitālo prasmju centra” privātuma politika

Šajā Privātuma politikā SIA “Steam Education”, reģ.Nr. 41203066237 Profesionālās tālākizglītības centrs “Digitālo prasmju centrs”reģ.Nr. 3361802380 (turpmāk PTC “DPC”), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā PTC “DPC” veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā PTC “DPC” rīcībā esošos Jūsu personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot PTC “DPC” sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar PTC “DPC” sniegtajiem pakalpojumiem,  tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kā PTC “DPC” vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā PTC “DPC” apstrādā Jūsu personas datus.

1.      Definīcijas

Personas datu apstrādes Pārzinis – SIA “Steam Education” Profesionālās tālākizglītības centrs “Digitālo prasmju centrs” (turpmāk tekstā arī – Mācību centrs), reģ. Nr.: 3361802380, juridiskā adrese Merķeļa iela 21, Centra rajons, Rīga, LV-1050, mājaslapa: www.dpc.lv, e-pasta adrese: info@dpc.lv, tālr.nr.: 66923233.

Datu subjekts – jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus PTC “DPC” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem; (turpmāk tekstā- Klients šīs Privātuma politika ietvaros).

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu  (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai  personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Datu apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību  kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu apstrādātājs –ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

2.      Piemērojamie tiesību akti

2.1.       Mācību centrs rūpējas par Klienta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klienta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem:

2.1.1.      Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

2.1.2.      Fizisko personas datu apstrādes likums;

2.1.3.      Citi piemērojamie tiesību akti privātuma, datu apstrādes un Mācību centra sniegto pakalpojumu jomā.

3.      Vispārīgie noteikumi

3.1.       Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to, kā PTC “DPC” veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var tikt sniegta Klientiem, personīgi, vai ietverot to pasākumu nolikumos, līgumos un citos ar PTC “DPC” pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī PTC “DPC” mājas lapā www.dpc.lv, (turpmāk tekstā– Mājas lapa).

3.2.       Mācību centrs apstrādā Klientu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Mācību centrs savu pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši normatīvam regulējumam ir tiesīgs piesaistīts arī Personas datu apstrādātājus. Sīkākai informācijai par piesaistīties Personas datu apstrādātājiem sazinieties ar Mācību centru, izmantojot norādītos saziņas kanālus.

3.3.       PTC “DPC” personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos PTC “DPC” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar PTC “DPC” norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.4.       Personas datu kategorijas, ko apstrādā Mācību centrs, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Lai sniegtu Klientam kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, Mācību centrs apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus:

3.4.1.      Personas datu kategorijas

3.4.1.1.      Personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, Jūsu paraksts (arī elektroniskais), iepriekšējās izglītības apliecināšana dokumenta kopija u.c., mūsu sistēmu ietvaros piešķirtie lietotāja vārdi un paroles;

3.4.1.2.     Personas kontaktinformācija – e-pasta adrese, tel. Nr., adrese;

3.4.1.3.     Norēķina dati – Konta Nr., maksājum summa, parāda summa, ja tāda ir;

3.4.1.4.     Dati, kas pierāda mūsu saistību izpildi pret Jums – apmācību un pirkuma vēsture, norēķina dati;

3.4.1.5.     Apmeklētības dati – dati par katru apmācību dalībnieku par viņa apmeklētajām nodarbībām;

3.4.1.6.     Apmācību dati – informācija par apmācāmo sekmēm;

3.4.1.7.     Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati)         dati par Mācību centra mājaslapas apmeklēšanu:

3.4.1.8.     .Interneta mājas lapās veiktās darbības – IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, Interneta lapas  sadaļa, datums un laiks;

3.4.1.9.     Komunikācijas dati-ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss;

3.4.1.10.     Klientu aptauju dati – aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes;

3.4.1.11.     Citi dati, piemēram likumisko pārstāvju tiesību apliecinošie dati, likumisko pārstāvju identifikācijas dati u.c.

3.4.1.12.     Citi dati    dati, kurus Klients pats paziņo Mācību centram

4.      Klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1.       Līguma noslēgšana un izpilde – lai PTC “DPC” varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms pasākumu izsludināšanas, līguma noslēgšanas ar PTC “DPC” vai jau noslēgtā līguma laikā. Klienta reģistrācija uz PTC “DPC” izsludinātiem pasākumiem vai reģistrācija savā profilā tiek uzskatīta par savstarpēji noslēgtu līgumu.

4.2.       Juridisko pienākumu izpilde – PTC “DPC” ir pienākums apstrādāt noteiktus personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem, kā arī sadarbībai, Mācību centram ir ar valsts un pašvaldības iestādēm.

4.3.       PTC “DPC” leģitīmas intereses – ievērojot PTC “DPC” intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu  pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, PTC “DPC” ir tiesības apstrādāt Klienta  personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā  norādītājiem nolūkiem.

4.3.1.      Par PTC “DPC” leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli PTC “DPC”  produktu un pakalpojumu piedāvājumi. PTC “DPC” ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem PTC “DPC” sadarbības partneriem.

4.4.       Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Mācību centram apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas viņa profilā. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Mācību centru. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

4.5.       Vitālu interešu aizsardzība – PTC “DPC” ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos un, lai apmācību laikā novērstu Klienta vai trešo personu veselības vai dzīvības apdraudējumu.

5.      Klienta personas datu apstrādes nolūki

5.1.       Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai – Klienta reģistrācijai PTC “DPC” organizētajās apmācībās, pasākumos, identificētu apmeklētāju kā reģistrēto dalībnieku, atzīmētu Klientu dalību apmācībās, izsniegtu vai izsūtītu Klientam apliecinājuma dokumentu par dalību apmācībās, nodrošināt veikto apmācību izdevumu noformēšanu atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 7. pantam, noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus;

5.2.       PTC “DPC”apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu:

5.2.1.      Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot nepieciešamās informācijas apriti  start PTC “DPC” un Klientu vai savstarpējo Klientu informācijas apriti;

5.2.2.      Klientu priekšlikumu izskatīšanai un apkopošanai;

5.2.3.      apmācības pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

5.2.4.      efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

5.2.5.      fotografēšana un filmēšana PTC “DPC” organizētajos pasākumos, tādējādi nodrošinot PTC “DPC” darbības publicitāti;

5.2.6.      Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un  statistikas vai atskaišu ģenerēšanai;

5.2.7.      PTC “DPC” apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

5.2.7.1.             jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

5.2.7.2.            apmierinātības, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveide;

5.2.7.3.            PTC “DPC” apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu PTC “DPC” iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu  arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

5.3.       Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: PTC “DPC” nosūta Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem,  moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to PTC “DPC”.

6.      Klienta, kā datu subjekta tiesības

6.1.       Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

6.1.1.      Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

6.1.2.      Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā  iebilst pret personas datu profilēšanu.

6.1.3.      Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

6.1.4.      Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad PTC “DPC” izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

6.1.5.      Saņemt informāciju, vai PTC “DPC” apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

6.1.6.      Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis PTC “DPC” un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem  elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

6.1.7.      Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.

6.2.       Klientam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu, par to informējot PTC “DPC”, rakstiski nosūtot elektronisko pieprasījumu uz Mācību centra e-pasta adresi. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/vai atteikuma.

6.3.       Klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar  piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

7.      Sīkdatnes izmantošanas un tās apstrādes noteikumi

7.1.       Sīkdatnes ir sīki datu faili, kas ir svarīgi noteiktu tīmekļa vietņu funkciju nodrošināšanā. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā. Tāpēc sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā. Šādi darbojas vairums lielāko tīmekļa lapu un pakalpojumu sniedzēju.

7.2.       Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

7.3.       Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, PTC “DPC” izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

7.4.       Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

7.5.       Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

7.6.       Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Mācība centra pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

7.7.       Sīkdatnes ļauj PTC “DPC” sekot līdzi mājaslapas datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar mājaslapu – PTC “DPC” izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu mājaslapu.

7.8.       Mācību centrs PTC “DPC” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājas lapu lietošanas pieredzi:

7.8.1.      pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

7.8.2.      iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.

7.8.3.      Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

7.8.4.      Apmeklējot PTC “DPC”mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

7.8.5.      Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

7.8.6.      Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

8.      Klienta personas datu iegūšanas veidi

8.1.   Mācību centrs PTC “DPC” iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

8.1.1.      reģistrējas uz PTC “DPC” piedāvātajiem pakalpojumiem;

8.1.2.      apmeklē PTC “DPC”  piedāvātās mācības;

8.1.3.      apmeklē vai pārlūko PTC “DPC” mājaslapu www.dpc.lv ;

8.1.4.      iegādājas un izmanto PTC “DPC” produktus vai pakalpojumus;

8.1.5.      pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no PTC “DPC”;

8.1.6.      jautā PTC “DPC” plašāku informāciju par iespējamajiem pakalpojumiem, produktiem vai sazinās ar PTC “DPC” saistībā ar informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

8.1.7.      piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

8.1.8.      tiek fotografēts, filmēts ar PTC “DPC” organizētajos pasākumos;

8.1.9.      Mācību centrs atsevišķos gadījumos var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, piemēram, uzņēmums sniedz datus par apmācāmiem darbiniekiem.

9.      Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, PTC “DPC” leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

10.         Klienta datu aizsardzība

10.1.   PTC “DPC” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, PTC “DPC” pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

10.2.   PTC “DPC” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas PTC “DPC” vārdā un uzdevumā  apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji)  pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši MC  ALFA deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt  Klienta personas datus saviem nolūkiem.

10.3.   PTC “DPC” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumam, ja tas nav atkarīgs no PTC “DPC”, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

11.         Klienta personas datu apstrādes teritorija

11.1.   Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

11.2.   Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram: – Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

– Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

11.3.   Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

12.         Kontaktinformācija

12.1.   Klients var sazināties ar PTC “DPC” saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu,  pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.

12.2.   PTC “DPC” kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.dpc.lv/ sadaļā Par mums.